1. Profil organizațional 

Înființare: în anul 2009 a fost constituită Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de  Creștere Timișoara”, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr 998/2008 pentru desemnarea polilor  de creștere și a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiții din programele  cu finanțare comunitară și națională, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea  Guvernului nr 885 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru  ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice. La  nivel național au fost desemnați șapte poli de creștere: Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța,  Ploiești, Brașov, Craiova. 

”Polul de Creștere Timișoara”, este formată din Municipiul Timișoara, Consiliul Județean  Timiș, Ciacova, Becicherecu Mic, Bucovăț, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Giarmata, Ghiroda, Giroc,  Moșnița Nouă, Orțișoara, Pișchia, Remetea Mare, Săcălaz, Sânmihaiu Român, Șag, Biled, Fibiș,  Pădureni, Șandra.  

 1. Scopul și obiectivele organizației 

Asociația a fost creată în scopul cooperării între unitățile administrativ-teritoriale membre și  pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare de interes zonal ori regional sau al furnizării în comun  a unor servicii publice. 

Obiectivul general al asociației este creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă  în localitățile din arealul Polului de Creștere Timișoara, prin investiții în infrastructură și  îmbunătățirea serviciilor oferite comunității, inclusiv a serviciilor sociale, precum și atragerea  investițiilor străine în regiune.

Obiective specifice ale Asociației, conform statutului său sunt: 

– creşterea rolului economic şi social al centrului urban Timişoara, printr-o abordare  policentrică pentru a stimula dezvoltarea echilibrată a regiunii Vest; 

– creşterea calităţii vieţii locuitorilor şi a prosperităţii Polului de Creştere Timişoara; – reducerea disparităţilor dintre localităţi; 

– crearea unui pol de concentrare economică şi de sprijin prin atragerea de investiţii directe în  arealul Polului de Creştere Timişoara; 

– valorificarea potenţialului economic local; 

– protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural; 

– protejarea şi valorificarea mediului natural; 

– dezvoltarea turismului în zonă; 

– promovarea imaginii şi potenţialului de dezvoltare ale arealului; 

– sprijinirea şi dezvoltarea sistemelor educaţionale; 

– dezvoltarea capitalului uman prin programe specifice. 

 1. Obiectivele anului 2021 și stadiul implementării lor 

Obiectivul 1 Racordarea ADI Polul de Creștere Timișoara la programul ”Politica Urbană a  României”, un program de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă și rezilientă a zonelor metropolitane  și orașelor din România, derulat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și  Banca Mondială și aflat la baza programelor de finanțare pentru perioada 2021-2027; 

*** 

Pe data de 19 mai 2021 ADI Polul de Creștere Timișoara a organizat conferința ”Zona  Metropolitană Timișoara – prezent și perspective” cu scopul de a pune în contact reprezentanții UAT urilor membre cu principalii actori implicați în realizarea Politicii Urbane a României: Ministerul  Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Banca Mondială. În cadrul evenimentui  (desfășurat online) au interacționat cu participanții domnul Marcel Ionescu-Heroiu (senior expert  dezvoltare urbană în cadrul Băncii Mondiale) și domnul Liviu Băileșteanu (Director în cadrul  Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației), doi dintre coordonatorii proiectului de  dezvoltare urbană a României. În urma evenimentului, cu suportul Primăriei Municiăiului Timișoara 

și a Consiliului Județean Timiș a fost semnat documentul de includere și a polului de creștere  Timișoara în aria de cercetare și de diseminare a unor informații utile în procesul de planificare  regională și de elaborare a Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Polului de Creștere Timișoara. 

Obiectivul 2. Conectarea ADI Polul de Creștere Timișoara cu principalii stakeholderi (UAT uri, mediul de business, mediul universitar, societatea civilă etc.) interesați de dezvoltarea zonei  metropolitane Timișoara și realizarea de consultări periodice pe diverse domenii de interes; *** 

ADI Polul de Creștere Timișoara s-a implicat activ în procesul de identificare a principalilor  părți interesate de domeniile tratate în SIDU (membri ADI PCT, autorități publice, universități,  organizații non-guvernamentale etc.), asigurându-se de implicarea acestora în procesul de consultare  publică care a avut lor atât în etapa de analiză-diagnostic a strategiei, cât și în etapa de actualizare a  strategiei: 

Consultări publice  Data
Democrație locală  Iulie 2021
Mediu înconjurător, economie circulară și energie  Iulie 2021
Sănătate, sport  Iulie 2021
Calitatea vieții  Iulie 2021
Dezvoltare comunitară  Iulie 2021
Educație  Iulie 2021
Digitalizare  Iulie 2021
Dezvoltare economică, forța de muncă și tehnologie  Iulie 2021
Inovare, antreprenoriat, competitivitate  Iulie 2021
Artă, cultură, turism în contextul Capitalei Culturale a Europei  Iulie 2021
Priorități strategice ale Timișoarei metropolitane  Noiembrie 2021

 

În cadrul consultărilor au participat peste 200 de experți invitați și stakeholderi care au  contribuit în mod activ la conturarea unor obiective strategice pentru perioada de programare 2021- 2027.

Obiectivul 3. Dezvoltarea legăturilor între ADI PCT și celelalte ADI-uri și GAL-uri din județ  pentru a se crea sinergii în vederea dezvoltării socio-economice a zonei Polului de Creștere Timișoara. *** 

Pe parcursul anului 2021 Polul de Creștere Timișoara a colaborat cu GAL Timișoara,  Federația GALurilor Urbane și Universitatea de Vest Timișoara pe tema elaborării și implementării unui proiect de sprijin a antreprenoriatului în rândul tinerilor. Prin proiect mai mulți studenți din  Timișoara au beneficiat de cursuri în domeniul antreprenoriatului și au putut concura pentru obținerea  unor finanțări de până la 100.000 euro pentru implementarea unor idei de afaceri în zona de vest. 

Obiectivul 4. Actualizarea/revizuirea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU)  pentru perioada 2021-2027 în conformitate cu componența actuală a ADI Polul de Creștere Timișoara  și, având în vedere prioritățile de dezvoltare pentru perioada 2021-2027. 

*** 

Pe parcursul anului 2021 consultantul câștigător al licitației publice organizată în anul 2020 pentru realizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), firma S.C. Mai Ka Development  S.R.L., a lucrat pentru elaborarea acestui document strategic important pentru dezvoltarea arealului  Polului de Creștere Timișoara. Din păcate, în ciuda eforturilor susținute și de instituția noastră în a  sprijini organizarea dezbaterilor publice pe diverse domenii, în a motiva UAT-urile membre să  contribuie activ la acest proces pe parcursul desfășurării sale, procesul de elaborare a SIDU nu este  finalizat. La finele anului 2021 există recepționată și aprobată în Consiliul Director al ADI PCT prima  parte a SIDU (analiza-diagnostic), etapă care nu a fost încă decontată consultantului din pricina  dificultăților financiare cu care se confruntă instituția. Etapele următoare necesare finalizării SIDU 

se află într-un blocaj din mai multe motive: 

– condițiile pandemiei au impus o interacțiune de la distanță (aproape exclusiv online) între  consultant și UAT-urile membre, interacțiune care nu prea a existat, multe din UAT-urile  membre nerăspunzând solicitărilor de la distanță ale consultantului. 

– lipsa de experiență a consultantului în domeniul elaborării de strategii integrate: Firma  respectivă nu a mai trecut printr-un proces similar de elaborare a unui asemenea document  strategic. Acest lucru se vedere atât din analiza procentului de similaritate cu alte documente  strategice (56%), din modul defectuos cum a gestionat interacțiunea cu UAT-urile membre 

(nu a folosit aproape deloc întălnirile la sediul primăriilor din arealul ADI-PCT), dar și din  observațiile primite de la unele UAT-uri asupra calității materialului trimis în consultare pe  fiecare etapă.

– lipsa resurselor de finanțare ale ADI-PCT, datorită neplății cotizațiilor de către o parte din  membrii, nu a permis plata la timp a primei părți din SIDU, lucru care probabil a și demotivat  o parte din membri echipei consultantului. 

– lipsa unor documente similare actualizate cu care SIDU trebuie corelat, precum Planul de  Mobilitate Urbană din zona polului de creștere Timișoara. 

În acest sens propunem o analiză atentă a situației actuale și o decizie asumată pentru a putea finaliza  SIDU pentru Polul de Creștere Timișoara până la lansarea principalelor apeluri de proiecte finanțate  din fonduri nerambursabile. 

Obiectivul 5. Continuarea colaborărilor cu Autoritățile de Management și Organismelor  Intermediare care gestionează Programele Operaționale 2021-2027 și alte finanțări nerambursabile,  atât în procesul de elaborare a cadrului normativ, investițional și financiar, cât și pentru identificarea  de soluții de finanțare a principalelor investiții din zona metropolitană Timișoara; 

*** 

Pe parcursul anului 2021 au fost inițiate câteva întâlniri între reprezentanții ADI-PCT și în  principal ADR Vest, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Administrația  Fondului de Mediu în vederea identificării de surse de finanțare pentru nevoile UAT-urilor membre.  În acest sens membrii ADI-PCT: 

– au fost invitați să participe la evenimentele organizate de ADR Vest pentru popularizarea  programelor de finanțare din POR 2021-2027, pe PNRR și pe fondurile distribuite de  Administrația Fondului de Mediu; 

– au participat la întâlnirile organizate pentru clarificarea condițiilor de aplicare pe anumite  apeluri de proiecte; 

– au beneficiat de consultanță individuală din partea expertului nostru în elaborarea proiectelor  pentru anumite apeluluri lansate pe parcursul exercițiului 2021(ex. pentru finanțarea stațiilor  de încărcare pentru vehicole electrice etc). 

Obiectivul 6. Informarea și consultarea UAT-urile membre ale ADI Polul de Creștere Timișoara  pentru identificarea principalelor direcții de dezvoltare și conturarea unor proiecte comune de impact  pe care Asociația le poate depune spre finanțare; 

Reprezentanții ADI-PCT au inițiat discuții cu mai mulți membri ai ADI-PCT pentru inițierea unor  proiecte comune pe raza Polului de Creștere Timișoara. În urma discuțiilor s-au conturat atât 

colaborări pentru proiecte mai ample care să includă aproape tot arealul geografic al polului de  creștere precum rețeaua de piste de biciclete, dar și proiecte care se pot realiza doar între două UAT uri învecinate, precum proiectul parcurilor metropolitan care să poată fi construit pe terenul ambelor  localități cu resurse din POR. 

Aceste tipuri de proiecte cu impact în mai multe localități din arealul polului de creștere au fost incluse  pe lista ADI-PCT înaintată consultantului responsabil de realizarea SIDU. 

Obiectiv 7. Realizarea unui centralizator al propunerilor de proiecte al membrilor Asociației,  din domeniile de interes comun, prioritizarea acestora și identificarea posibilităților de finanțare  pentru acestea; 

*** 

Pe parcursul exercițiului 2021 au fost elaborate de către ADI-PCT două liste de proiecte cu  impact multiplu la nivelul Polului de Creștere Timișoara, ca urmare a întâlnirilor de lucru online  realizate cu participarea majorității UAT-urilor membre. Aceste liste au fost înaintate consultanților  responsabili de realizarea SIDU Polul de Creștere Timișoara și de Strategia de Digitalizare la nivelul  zonei metropolitane Timișoara. 

Obiectivul 8. Începerea demersurilor de pregătire a unor documentații pentru atragerea de  fonduri nerambursabile pentru finanțarea proiectelor prioritare din zona metropolitană Timișoara. *** 

Din păcate acest obiectiv a fost ratat cu desăvârșire atât din pricina numărului mic de apeluri  de proiecte lansat pe perioada anului 2021, cât și pentru că în aceste apeluri ADI-PCT nu a fost  eligibilă. Problema eligibilității ADI pentru a aplica ca partener alături de UAT-urile membre, în  special în cazul proiectelor care implică și impactează mai multe localități de pe raza polului de  creștere trebuie discutată la nivel strategic în cadrul AGA pentru a vedea dacă funcționalitatea  implicării în scrierea, depunerea și implementarea de proiecte (o componentă importantă definită la  înființarea organizației) mai este fezabilă în desfășurarea activității ADI-PCT. Dacă organizația nu se  poate implica real în continuare în acest domeniu, considerăm că trebuie pusă în discuție o  reconsiderare a redefinire a obiectivelor organizației în acord cu realitățile actuale și în consecință o  adaptare a organigramei ADI-PCT pentru perioada viitoare. 

Obiectivul 9. Promovarea arealului geografic al Polului de Creștere Timișoara sub forma  ”Zonei Metropolitane Timișoara” și realizarea unei serii de evenimente relevante pentru toate  categoriile de stakeholderi din această zonă.

La nivel național este în plin proces de elaborare legea zonelor metropolitane. Prevederile  unei asemenea legi ar putea impacta și ADI-PCT în sensul transformării sale în ”ADI Zona  Metropolitană Timișoara”, a cărui structură să fie compusă dintr-un număr de localități prevăzute în  anexa legii zonelor metropolitane pentru municipiul Timișoara, în baza voinței liber exprimate de 

fiecare localitate în parte. În acest fel structura ADI PCT ar putea suferi modificări atât prin aderarea  la zona metropolitană a unor UAT-uri care în acest moment nu sunt membre (precum comuna  Sânandrei) sau altele care nu vor mai dori să fie membre într-o asemenea structură. Așteptăm cu  interes varianta finală a actului normativ, care este prevăzut ca rezultat obligatoriu de atins prin  PNRR, și care ar putea aduce o schimbare semnificativă în funcționare pe viitor a ADI-PCT. 

Obiectivul 10. Continuarea colaborărilor cu cele mai relevante rețele din domeniu pe plan  național (Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România) dar și racordarea  la o rețea relevantă pe plan internațional. 

*** 

ADI-PCT este membru activ al rețelei Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane  din România. În acest sens reprezentanții ADI-PCT participă activ la toate întâlnirile organizate sub  egida acestui for tutelar și contribuie la direcțiile de dezvoltare și la propunerile de reglemntări ce  privesc domeniul nostru de acțiune (precum legea zonelor metropolitane). Din păcate lipsa resurselor  financiare a împiedicat și extinderea ariei de conectare și cu organizații metropolitane internaționale  de unde s-ar putea face transfer de bune practici și parteneriate pentru proiecte la nivel european. 

 1. Alte acțiuni derulate la nivelul ADI-PCT: 

4.1. Consultarea membrilor ADI-PCT cu privire la activitățile ce urmează a fi  întreprinse de către asociație. 

În primul semestru al anului 2021 au fost programate mai multe întâlniri bileterale între  conducerea ADI-PCT și conducerea primăriilor membre ale polului de creștere în demersul de  cunoaștere a realităților din localitățile membre, de identificare a nevoilor de dezvoltare din fiecare  comunitate în vederea unor idei de proiecte integrate în zona metropolitană care să fie parte a SIDU  polului de creștere Timișoara. În urma consultărilor a reieșit necesitatea ca ADI-PCT: 

– să gestiuneze procesul de actualizare a SIDU și de monitorizare a implementării sale,

– să identifice potențiali investitori și să îi atragă spre a investi în localitățile polului de  creștere, 

– identificarea de oportunități de finanțare pentru proiectele membrilor, 

– să susțină și promoveze inițiative comune ale localităților de pe raza polul de creștere Timișoara în întâlnirile cu agențiile/ministerele de resort și cu Banca Mondială, 

– inițierea unor acțiuni care să genereze un impact pozitiv asupra comunităților din arealul polului de creștere în domenii precum cultura sau turismul, în contextul în care Timișoara va fi  Capitala Europeană a Culturii în 2023 etc. 

4.2. Constituirea la nivelul ADI-PCT a un HELP DESK pe oportunități de finanțare și investiții străine. 

În cadrul acestui demers au fost inițiate: 

– întâlniri colective cu membri ADI-PCT pe tema unor oportunități de finanțare ( ex. finanțările oferite de Administrația Fondului de Mediu pentru ”Stații de reîncărcare pentru vehicule  electrice în localități”) ; 

– consultarea individuală a mai multor primării din cadrul polului de creștere în vederea  atragerii de fonduri nerambursabile; 

– discuții cu mai mulți investitori străini pentru realizarea de investiții în localitățile din arealul  polului de creștere.  

4.3.Participarea și reprezentarea ADI-PCT la evenimente organizate de: 

– Consiliului Județean Timiș sau Primăriei Municipiului Timișoara (Politica urbană a  României, Mobilitate urbană durabilă – prezent și viitor, Rețeaua de piste de biciclete la nivelul  județului Timiș, Strategia de digitalizare a României, Legea zonelor metropolitane din România etc.). – Primăriei Municipilui Timișoara, pentru elaborarea Strategiei de digitalizare, 

– Banca Mondială, Ministerul Dezvoltării pentru elaborarea Politicii urbană a României,  Mobilitate urbană durabilă – prezent și viitor),  

– Federației Zonelor Metropolitane din România (pe subiectul Legii zonelor metropolitane),  – Agenția de Dezvoltare Regională Vest (pe subiectul finanțărilor nerambursabile prin POR  2021-2027 și a noilor instrumente de finanțare disponibile pentru UAT-uri), 

4.5 Dezvoltarea unor instrumente de comunicare atât cu membri ADI-PCT, cât și cu  comunitatea. 

În acest sens a fost creată o pagină de socializare ”Polul de creștere Timișoara”, prin  intermediul căreia au fost făcute cunoscute publicului larg, evenimentele de specialitate promovate  de ADI-PCT, cât și evenimentele de consultare a comunității pe tema strategiei integrate de dezvoltare  urbană. 

A fost actualizată pagina de internet a organizației unde de asemenea se doresc a fi promovate  diverse oportunități pentru membrii comunității. 

A fost construit un instrument online de preluare a informațiilor de la membrii ADI-PCT. 

4.6. Actualizarea actelor juridice și elaborarea în termen a situațiilor financiare  

Pe parcursul anului 2021 a fost actualizată cu succes actualizarea documentelor juridice ale  ADI-PCT care împiedica atât activitatea curentă a organizației (neactualizarea datelor la bancă  presupune blocarea conturilor asociației) cât și demersurile de solicitare a unui sediu social sau alte  demersuri specifice funcționării sale. 

Situațiile financiare și documentele justificative ce stau la baza acestora au fost puse la dispoziția  organelor de conducere ale asociației de îndată ce acestea au fost finalizate de către firma de  contabilitate și auditate de către sociatatea de audit și cenzorul asociației.. 

 1. Informații despre litigii; 

Pe parcursul anului 2021 asociația a avut pe rol două cauze la Judecătoria Timișoara: 

– Procesul de actualizare a documentelor statutare ale organizației în urma schimbărilor  reprezentanților legali ai membrilor, cauză soluționată cu succes la finele lunii noiembrie 2021; – Proces intentat de SC Mai Ka Development SRL, prestator în cadrul contractului de  actualizare a SIDU Polul de Crestere Timișoara, pentru întârzierea la plată a contravalorii tranșei I  din contract, datorită lipsei resurselor financiare motivată de neîncasarea cotizației de la o parte din  membrii asociației.

 1. Organigrama, statul de funcții și organele de conducere; 

Asociația este condusă de: 

 1. a) Adunarea Generală; 
 2. b) Consiliul Director; 
 3. c) Cenzorul. 
 4. Adunarea Generală 

Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor  Asociației. Cu excepția Consiliului Județean, numărul reprezentanților membrilor este în proporție cu  populația, un reprezentant la 20.000 locuitori, dar nu mai puțin de un reprezentant de fiecare membru.  Consiliul Județean este reprezentat de o singură persoană. 

Membri ADI ”Polul de Creștere Timișoara” sunt Municipiul Timișoara, Consiliul Județean  Timiș, Ciacova, Becicherecu Mic, Bucovăț, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Giarmata, Ghiroda, Giroc,  Moșnița Nouă, Orțișoara, Pișchia, Remetea Mare, Săcălaz, Sânmihaiu Român, Șag, Biled, Fibiș,  Pădureni, Șandra.  

 1. Consiliul Director 

Conform Art 27. (1) din Statutul ADI PCT 

”Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din Preşedintele  Asociaţiei şi încă 6 (şase) membri numiţi de Adunarea Generală pe o perioadă de 2 ani. Componenţa  Consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ al tuturor  membrilor Asociaţiei, utilizand principiul reprezentării prin rotaţie şi al reprezentativităţii numărului  de locuitori, după cum urmează: 

1 reprezentant al Municipiului Timișoara – Primar- Preşedintele Asociaţiei; 

1 reprezentant al Consiliului Judeţean Timiş; 

1 reprezentant al oraşelor membre: Ciacova; 

2 reprezentanţi ai comunelor cu o populaţie mai mare de 7000 locuitori: Giarmata,  Moşniţa Nouă; 

2 reprezentanţi ai comunelor cu o populaţie mai mică de 7000 locuitori: Becicherecu  Mic, Şandra.

În ceea ce privește personalul organizației, asociația și-a început activitatea din anul 2021  cu 3 anjajați cu contract de muncă cu normă întreagă (8 ore). Datorită dificultăților financiare și de  funcționare organigrama organizației a fost ajustată, la momentul actual asociația având în structură  2 angajați cu contract de muncă, din care: 

– o persoană cu normă parțială de 2 ore,  

– o persoană care normă parțială de 4 ore,  

 1. Relația cu comunitatea; 

Pe tot parcursul anului s-au continuat colaborările cu agențiile/ministerele de resort (în  principal Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației), Autoritățile de Management  și Organismele Intermediare care gestionează Programele Operaționale 2021-2027 și alte finanțări  nerambursabile, precum și cu instituții internaționale de referință în domeniul dezvoltării urbane 

(Banca Mondială). În acest sens, reprezentanții ADI-PCT au participat activ la o serie de întâlniri de  lucru organizate de aceștia după cum urmează: 

– septembrie 2021 – conferința „Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a  capacității administrative și a planificării strategice a zonelor urbane din România”,  organizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu sprijinul Băncii  Mondiale. 

– octombrie 2021 – eveniment online „Mobilitatea Urbană în România – Soluții pentru  creșterea calității vieții”, organizat de FZMAUR 

– noiembrie 2021 – eveniment online ”Strategia de reducere a riscului de dezastre pentru  România: consultare cu reprezentanți ai societății civile”, strategie elaborată de Ministerul  Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu sprijinul Băncii  Mondiale. 

– noiembrie 2021 – conferință online ”Viitorul Regiunii Vest – Fă-ți vocea auzită”, organizată  de ADR Vest și Asociația ROREG. 

În luna mai 2021, ADI-PCT a organizat o întâlnire de lucru menită să conecteze asociația și  membrii săi cu instituțiile relevante la nivel național și internațional în vederea dezvoltării unui proces  coerent de dezvoltare urbană a zonei metropolitane Timișoara. La acest eveniment au participat o  serie de invitați de seamă. Dintre aceștia amintim: reprezentanți ai Băncii Mondiale, ai Ministerului  Dezvoltării Publice și Administrației și reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Vest.

ADI-PCT a participat și sprijinit procesul de actualizare a SIDU 2021-2027 prin susținerea  organizării întâlnirilor și consultărilor publice ce au avut loc pe tot parcursul anului 2021 .  Au fost transmise către membri ADI Polul de Creștere Timișoara solicitări privind furnizarea  de informații de interes pentru actualizarea site-ului https://adi-pct.ro/ prin care se dorește promovarea  membrilor Asociației prin realizarea unui material de promovare ce va cuprinde informații generale  și specifice despre fiecare oraș/comună pentru atragerea de investiții străine și a turiștilor, dar și a  altor proiecte. Materialele transmise de către membri ADI PCT se regăsesc pe site-ul https://adi pct.ro/. Pe parcurs, odată cu primirea de noi informații necesare actualizării site-ului Asociației,  acestea vor fi prelucrate si introduse pe site.  

 1. Concluzii 

În concluzie se poate afirma că activitățile derulate de către ADI PCT în anul 2021 sunt acord cu misiunea și obiectivele asociației, însă în contextul dat nu a putut creea un impact notoriu în zona  Polului de Creștere Timișoara. 

În condițiile lipsei de eligibilitate a ADI-PCT pentru apeluri de proiecte comune cu diverse  UAT-uri pentru atragere de fonduri nerambursabile, asociația rămâne doar cu perspectiva gestiunii  elaborării SIDU la anumite intervale de timp, urmărirea/monitorizarea implementării acesteia și de a  interacționa și coagura UAT-urile membre în jurul unor oportunități de proiecte comune în care nu  se poate implica până la capăt ca partener de proiect. 

O nouă perspectivă asupra funcționării ADI-PCT o poate da în viitorul apropiat legea zonelor  metropolitane care se află în plin proces de elaborare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și  Administrației.  

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

„POLUL DE CREȘTERE TIMIȘOARA” 

Director General  

Ovidiu MEGAN