Comuna Șag, Timiș

Repere geografice

Comuna Șag este o comună situată în județul Timiș, regiunea Banat din România,
formată numai din satul de reședință cu același nume.

Localitatea Şag a fost declaratǎ comunǎ prin Hotǎrârea Consiliului de Miniştri privind delimitarea judeţelor, a municipiilor, a oraşelor şi a comunelor în 27 mai 1967.

Comuna Şag este o comună de câmpie situată în zona periurbană a municipiului
Timişoara la o distanţă de 13 km de acesta pe drumul național DN59 Timișoara-Moravița sau pe drumul european E70 şi pe calea ferată (magistrala 922) Timişoara-Stamora Moravița.

Comuna Şag este aşezată pe malul drept al râului Timiş. Pe teritoriul comunei Șag râul Timiş este îndiguit pe ambele maluri.

Comuna Şag se învecinează în nord cu municipiul Timişoara, la distanţă de 13 km; în nord-vest se învecinează cu localitatea Sânmihaiu Român, la distanţă de 9 km; în sud-vest se învecinează cu localitatea Parţa, la distanţă de 3 km; în sud se învecinează cu localitatea Pădureni, la distanţă de 8 km şi în est se învecinează cu localitatea Giroc, la distanţă de 10 km.

Comuna Şag are urmǎtoarele coordonate geografice: latitudine nordicǎ 45°40’ și longitudine esticǎ 21°10’. Altitudinea medie este de 85-90 m, relieful fiind plan.

Comuna Şag se încadrează în tipologia localităţilor rurale cu activităţi mixte:
agricultură şi industrie, iar situarea pe malul râului Timiş a permis şi dezvoltarea turismului şi a activităţilor de agrement.

În comuna Şag funcţionează: Şcoala Gimnazială, Grădiniţa cu program prelungit,
Dispensarul uman cu doi medici şi un stomatolog, Dispensarul veterinar, Postul de Poliţie şi Oficiul Poştal.

Pe raza comunei Şag funcţionează şi patru lăcaşuri de cult aparţinând: Bisericii
ortodoxe române, Bisericii romano-catolice, Cultului penticostal şi Cultului baptist.

Repere istorice

Conform cercetărilor arheologice şi a unor obiecte găsite în râul Timiş se pare că
nucleul satului datează din mileniul IV-V î.e.n., fiind descoperite în anul 1878 obiecte din lut de uz casnic, iar în anul 1952 în urma unor săpături arheologice s-au găsit alte obiecte de uz casnic.

În anul 1962 s-au găsit o pirogă (barcă rudimentară) facută din lemn de stejar, ramăşite ale unor obiecte de lut datate din perioada mileniul IV-V î.e.n., dar şi rămăşiţele unui val de pământ roman pe raza comunei Şag ce atestă existenţa primei aşezări umane.

Comuna Şag este menţionată pentru prima dată în evidenţele papale de dijme în anul 1332 sub numele de SAD, în limba sârbă veche însemnând ”a păşi peste apă”.

În perioada 1404-1425 Şagul este proprietatea lui Laurenţiu Şaghi.

În anul 1660 se construieşte din lemn prima biserică ortodoxă română, iar primul preot fiind Ioan Vuia. Cu această ocazie apare prima şcoală de strană, în care învăţau carte în limba română cei care se ocupau cu administrarea localităţii.

În anul 1717 apare în evidenţele camerale sub numele de SCHAG cu 65 de case,
toponimul fiind ortografiat în limba cezaro-crăiască. În anul 1728 apare patentul sistematizării localităţii ”aşezarea în linie şi pe străzi paralele”, dobândind în final forma geometrică de dreptunghi.

În anul 1776 se ridicată noua biserică ortodoxă-română, din carămida arsă, pictată şi renovată, iar în anul 1912 începe strămutarea cimitirului vechi şi amplasarea lui în jurul bisericii nou construite. Tot în 1776 se deschide prima şcoală cu predare în limba română ”Şcoala trivială” de rit greco-oriental (ortodoxă-română), având ca dascăli pe preotul Gheorghe Vuia şi Petre Avrămuţ.

În anul 1784 este menţionat primul primar al localităţii Giurgi Giurca (George Jurca), primar român, care împreună cu locuitorii comunităţii donează bisercii cărţile necesare desfăşurării Sfintei Liturghii (aceste cărţi provin din tipografiile Râmnic şi Buda).

În anul 1823 sunt aşezaţi primii colonişti germani, care nu se statornicesc, urmând ca între anii 1830-1850 să se aşeze în localitate şvabii dunăreni şi câteva familii de slovaci. Aceştia, împreună vor construi primul lăcaş de cult romano-catolic, o capelă. Aici a funcţionat prima şcoală cu predare în limba germană şi primul Oficiu poştal al localităţii.

În anul 1840 se construieşte Şcoala confesională română construită din pământ bătut, iar în cadrul acestei şcoli au funcţionat mici ateliere şcolare.

Între anii 1856-1857 se construieşte calea ferată. În anul 1858 fiind edificată prima
gară cu numele Timişeni. Aici se va muta Oficiul poştal, care era dotat cu telegraf. Între anii 1857-1860 se construiesc cele două poduri: podul de cale ferată şi podul
pentru ”Drumul ăl mare”, care înlocuieşte vechiul pod de lemn. În aceeaşi perioadă, între anii 1859-1860 se construieşte prima fabrică de cărămidă arsă.

Urmează perioada marilor construcţii din cărămidă arsă: Primăria în anul 1887,
Biserica romano-catolică anul în 1884, Şcoala germană în anul 1889 şi moara modernă între anii 1889-1890, care înlocuiește o veche moară de lemn.

Lucrările de regularizare a râului Timiş pe raza comunei Şag au avut mai multe etape: etapa I în anul 1872, etapa a II-a între anii 1880-1882 şi etapa a III-a între anii 1903-1908. Aceste lucrări de regularizare şi îndiguire au dus la mărirea localităţii.

Până în anul 1890 se construieşte Casa agricultorilor şi veterinarilor, unde a funcţionat Societatea agricultorilor, unde consultanţii erau specialişti italieni şi olandezi. Tot in această perioadă se construieşte Centrul de însămânţare animalieră ”Bicăria”.

Dezvoltarea economică a localităţii a fost dinamizată prin apariţia primelor banci
săteşti ”Banca germană”,”Banca română” şi ”Casa de păstrare”, care au funcţionat între anii 1899-1952, când s-a desfiinţat ultima bancă (Banca românească).

În anul 1899 s-au descoperit întâmplător, urmate de cercetări şi săpături arheologice, mai multe obiecte: podoabe, fibulă de bronz, brăţară de bronz, brăţară de argint, mărgele cilindrice şi patrulatere. De asemenea s-a descoperit şi un mormânt datat din perioada migraţiilor, din secolul al III-lea.

Între anii 1880-1889 se construieşte a doua fabrică de cărămidă, care făcea export în ţările din jur.

La începutul secolului al XIX-lea se dezvoltă comerţul cu materiale de construcţii,
produse agricole, animaliere şi manufacturate. Totodată sunt importate maşini agricole moderne, care contribuie la dezvoltarea agriculturii.

După anul 1918 apar Societăţile literare, române şi germane, care au avut un rol important la dezvoltarea culturală a localitaţii. În anul 1921 se înfiinţează Şcoala de ucenici, în care sunt pregătiţi 42 de ”maistori” din diferite domenii de activitate.

În anul 1929 se marchează jertfa locuitorilor adusă în Primul Război Mondial, prin
construirea unui monument al eroilor.

În anul 1936, după renovare, se sfinţeşte Casa Naţională ”Mihai Viteazu”, actualul
Cămin Cultural din Şag.

În anul 1944 este ctitorită Manăstirea Timişeni, de către mitropolitul Vasile Lăzărescu, care are hramul ”Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”. În anul 1968 s-a construit biserica din incinta Mănăstirii sub îndrumarea Î.P.S. Nicolae Corneanu, pictura a fost executată de Victor Jurcă, iar sfinţirea lăcaşului a avut loc în anul 1972.

În anul 1978 pe vatra comunei au fost descoperite materiale ceramice şi un vas
ornamental cu caneluri, care au fost atribuite fazei C a culturii Vinca. De asemenea, pe raza comunei se descoperă un mic tezaur, din care sunt cunoscute 4 monede DH emise de orașele Apollonia şi Dyrrachium.

Repere demografice

Suprafața comunei Șag este de 3.402 ha, din care intravilan 402 ha și
extravilan 3.000 ha.

Lungimea totală a străzilor este de 57 km din care asfaltate 24 km, restul străzilor fiind pietruite în zona Mănăstire.

Comuna Şag beneficiază de reţea de apă în lungime de 17,5 km, reţea de gaz în
lungime de 42 km și reţea telefonică digitală.

Populaţia comunei Șag este de 4.143 de locuitori la 01.01.2020, conform datelor
furnizate de Institutul Național de Statistică.

Proiecte reprezentative realizate în ultimii ani

 • Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirii primăriei;
 • Construirea Remizei de pompieri (PSI);
 • Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale;
 • Construirea unui teren de sport multifunctional în curtea Școlii Gimnaziale;
 • Modernizarea trotuarelor;
 • Asfaltarea străzilor;
 • Pietruirea drumurilor;
 • Modernizarea Parcului Central;
 • Modernizarea Parcului de pe strada a XI-a;
 • Amenajare parc cu loc de joacă în zona Mănăstire;
 • Amenajarea curții Căminului Cultural;
 • Renovarea Căminului Cultural;
 • Renovarea Dispensarului uman;
 • Renovarea clădirii Farmaciei;
 • Renovarea clădirii Postului de Poliție;
 • Renovarea clădirii Oficiului Poștal;
 • Extinderea iluminatului public în zona Mănăstire;
 • Iluminatul public pe bază de LED;
 • Construirea de parcări pavate;
 • Amenajarea de șanțuri de scurgere a apei pluviale și de podețe;
 • Montarea totemelor la intrarea în comună;
 • Achiziţie corp clădire ,,Școala veche”;
 • Dotarea Capelei funerare cu un capac frigorific.

Obiective turistice

 • Mănăstirea Șag-Timișeni cu pădurea de stejari ce înconjoară mănăstirea;
 • Muzeul de Etnografie Șag și stejarul secular din fața muzeului;
 • Plaja Șag cu zona de agrement a râului Timiș;
 • Biserica ortodoxă română Șag;
 • Biserica romano-catolică Șag;
 • Căminul Cultural Șag.

Obiective și investiții în derulare

 • Extindere şi etajare corp clădire Grădiniță, proiect şi execuţie;
 • Lucrări de reparaţii drumuri comunale UAT Șag ,,pietruire”;
 • Reparaţii trotuare;
 • Reabilitare garaj curtea primăriei, proiect și execuție;
 • Întreținere și reparaţii străzi ,,asfaltare”;
 • Eficientizare sistem de iluminat public și extindere rețea, proiect și execuție;
 • Lucrări de execuţie canalizare pluvială;
 • Construcție locuințe sociale;
 • Reparații/reabilitare fântâni publice;
 • Construcție creșă în comuna Șag, execuție;
 • Achiziționare utilaj multifuncțional;
 • Reabilitare ,,Școala veche”, experizare/proiect și execuție;
 • Realizare Sală de sport multifuncțională, proiect și execuție;
 • Întreținere și reparații curente drumuri prin pietruire;
 • Construire Centru social, medical, comunitar, proiect și execuție;
 • Achiziționare Complexe de joacă;
 • Extindere și modernizare sistem de supraveghere video;
 • Construire piață agro–alimentară, proiect și execuție;
 • Construire centru de zi/cămin de bătrâni;
 • Construire canalizare menajeră și alimentare cu apă în comuna Șag, Zona Mănăstire;
 • Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș în perioada 2014-2020 – Comuna Șag;
 • Construirea unui Bazin de înot;
 • Amenajarea unui nou Plan Urbanistic Zonal (PUZ).

Facilități pentru investitori

 • Infrastructură drumuri;
 • Asigurarea utilităților publice: gaze natural, electricitate și apă curentă.

Alte informații de interes

Înființarea Poliției Locale Șag.